%

Vállalási feltételek.
(Érvényes 2021.07.01.-től)

1. A képzőszerv megnevezése: Turbó Autósiskola és Kereskedelmi Kft. 6640 Csongrád, Zsinór utca 39.
Honlapunk: http://www.turboital.hu/
E-mail: turbo.autosiskolakft@gmail.com
Felnőttképzési nyilvántartási szám: B/2020/005589
2. Cégforma: korlátolt felelősségű társaság
3. Cégbírósági bejegyzés száma: 06-09-000375
Képzési engedély száma: DA/KC/NS/A/484/16/2010
4. Iskolavezető neve: Vígh Lajos
Telefonszáma:+36 30/392-1944
E-mail: alajosv43@gmail.com
Iskolavezetői igazolvány száma: 06-3/68/2005
Iskolavezetői tevékenységének jogcíme: alkalmazott
Iskolavezető ügyfélfogadási időpontja:
Hétfő – szerda – péntek: 08 00 – 12. 00
5. Ügyfélfogadó címe: 6640 Csongrád, Zsinór utca 39. – Bejárat, a Pacsirta utca felől!
Tel.: 06 30/620-5747; 06 63/483-745;
Ügyfélfogadás időpontja: munkanapokon 09 00 – 16 00
6. Tanterem: 6640 Csongrád, Pacsirta utca
Gyakorlati oktatás
Tanpálya: 6640 Csongrád, Belterület 2122/41 Hrsz.
Forgalmi oktatás és vizsga: (csak „AM” kategóriás járművezető képzés esetén!)
6640 Csongrád, Szentháromság tér 14 (parkoló)
A Turbó Kft. Autósiskolája az alábbi kategóriák képzésével foglalkozik:
– segédmotor-kerékpár : „AM”
– motorkerékpár : „A1”

”A1” meglévő B kategóriával
„A2”
„A2” (két éven belüli A1 vagy AK kategóriával)
„A2” (két éven felüli A1 vagy AK kategóriával)
„A”
„A” (két éven belüli A1; AK vagy A2 kategóriával)
„A” (két éven felüli A1; AK vagy A2 kategóriával)
„B”
– Tanfolyamra való jelentkezés feltétele:
– A jelölt, igazolja a fentiekben meghatározott gépjárművezetői I: csoportú alkalmasságát, mutassa be
okmányait, az előírt alapfokú iskolai végzettség meglétéről, mely gépjárművezetői tanfolyam esetén
legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség.

– Külföldi tanuló esetén, a magyar 8 osztályos általános iskolai végzettségnek megfelelő iskolai
végzettséget tanúsító bizonyítvány, illetve az iskolai anyakönyv és annak hiteles fordításának megléte.
7. A tanfolyamra való felvétel:
a, A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi
tanfolyamunk esetében teljes képzést biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezéskor
ellenőrizzük, hogy a jelentkező megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek:
– életkor,
– egészségügyi alkalmasság, (Gépjárművezető I. csoportú EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG.)
– előírt iskolai végzettség. – (az AM kategória kivételével)
b, Nyomtatványok kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési lapot adunk át.
A jelentkezési lapon csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell kitölteni. Tollal, lehetőleg
nyomtatott betűkkel írjon. A megfelelő helyeken saját kezűleg kell aláírni.
c, Tan- és vizsgadíjak befizetése: A tandíj és a vizsgadíj, befizetése pénztárbizonylaton lehetséges, amely
az ügyfélszolgálati irodánkban, személyesen vagy banki átutalással teljesíthető.
d, Vizsgadíj befizetése: elméleti pótvizsga esetén, vizsga kiíratásával, személyesen megtehető a
KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztály. pénztárába.
6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A.- 5/B.
8. Előírt alkalmassági vizsgálatok:
a, Egészségügyi alkalmasság: Az „AM” kategória kivételével alkalmassági vizsgálatot kell végeztetni a
háziorvossal/üzemorvossal, melyen 1. csoportú EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGOT kell elérni.
b, Pályaalkalmasság: Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi
vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték.
9.1. Tanfolyamra történő felvétel:
a, Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort – „AM” 14
év, „A1” 16 év, „A1 B-vel” 17 év, „A2” 18 év, „A” 24 év, „A” (1éven belüli A1,AK,A2-vel) 24 év, „A”(2
éven felüli A2; AK-al) 20 év, „B” 17 év – betöltötte, vagy annál maximum fél évvel fiatalabb. Gyakorlati
vizsgára csak az bocsátható, aki az előírt életkort betöltötte. A 16 év alatti korban megszerzett „AM”
kategóriás jogosítvány, a 16. éves életkor betöltéséig csak Magyarországon jogosít kizárólag csak
kétkerekű, segédmotoros kerékpár vezetésére.
b, Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben szükséges ( pl.: külföldi állampolgár, korábbi
szabálysértés).
c, Az összes anyagot: a jelentkezési lapot, az orvosi alkalmasságit, a meglévő jogosítvány fénymásolatát
legkésőbb az első elméleti órán le kell adni. A jelentkezési lap adategyeztetése és átvizsgálása után
szerződéskötésre kerül sor.
d, Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan
elvégezte, az esetleges hiányzásait pótolta, továbbá a szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és
mellékleteit, valamint a tan- és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot időben leadta. A tanuló az elméleti
tanfolyam, első foglalkozás időpontjától számítva, legkésőbb 9 hónap elteltével meg kell, hogy kezdje első
elméleti vizsgáját. Amennyiben az első elméleti foglalkozást követő 12 hónapon belül nem tesz
eredményes elméleti vizsgát a megkezdett tanfolyam számára nem folytatható. Új tanfolyamra kell
beiratkoznia. A sikeres elméleti vizsgától számítva, pedig kettő év áll rendelkezésre a sikeres forgalmi
vizsga letételéhez.
e, Gyakorlati vizsga: Járművezetői és forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyakból
sikeres vizsgát tett és a tanfolyamon kötelezően előírt gyakorlati óraszámot elvégezte, a járműkategóriára
előírt távolságot levezette, és a választott járműkategóriára vonatkozó, jogszabályban rögzített életkort
betöltötte. Ide nem érte az AM kategóriás Jk. vizsgát,- e kategóriában az egyéb feltételek teljesülése esetén,
a 14 éves életkor betöltése előtt, de sikeres közlekedési ismeret vizsga után, a Jk. vizsga megtartható.

A gyakorlati vizsgára kiírás feltétele, a levezetett oktatási kötelező és pótórák díjainak, valamint a
megtörtént forgalmi vizsgák díjainak hiánytalan, igazolható befizetése megtörténjen az autósiskola
pénztárába. Forgalmi pótvizsgára a tanuló csak a vizsgadíjának előzetes befizetése esetén írható ki.
9.2. A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:
Amennyiben a hallgató, a járműkategóriára előírt valamennyi vizsgatárgyból megfelelt, az előírt iskolai
végzettségét tanúsító okmányt bemutatta. A vizsgáztatási előírások teljesítését a KAV Dél-alföldi Régió
Csongrád Megyei vizsgaközpontja, a vizsgaigazolás elektronikus úton történő kiállításával igazolja, melyet
megküld, a területileg illetékes okmányirodának. Ezt követően a sikeres vizsgát tett tanulók vezetői
engedélyeiket személyesen a területileg illetékes okmányirodákban válthatják ki, az érvényes, eredeti
orvosi alkalmassági igazolás, valamint az elsősegélyvizsga igazolás, bemutatásával.
9.3. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére, igazolására vonatkozó rendelkezések:
a, Az alapfokú ismereteket tanfolyam keretében, vagy tanfolyam mentesen is el lehet sajátítani.
Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet.
b, Ha a jelentkező tanuló, a jogszabályban rögzített mentességet biztosító szakirányú iskolai végzettséggel
rendelkezik. Ebben az esetben az oklevél és a leckekönyv hiteles másolatát a Magyar Vöröskereszt
Megyei Szervezeténél kell bemutatni, az igazolás kiállításához.
10.Tanfolyamok tantárgyai, óraszámai, és tandíjai:
A következő táblázatok, az autósiskolánknál alkalmazott elméleti óraszámokat, azok tandíjait tartalmazzák.
Az elméleti órák időtartalma 45 perc. Az elméleti tanfolyami órák 2×2 órás időtartamban tarthatók.
A táblázatban feltüntetett gyakorlati óraszámok, a vizsga előtti kötelező minimális vezetési órák száma.
A gyakorlati órák időtartama 50 perc, mely a jogszabályi feltételek szerint összevonható. A táblázatban
feltüntetett gyakorlati órákra fizetendő tandíj tartalmazza a kötelezően minimálisan előírt vezetési órák díját,
és + az 1 forgalmi vizsgaóra díját. (Ez a forgalmi vizsga során történő járműhasználatának a díja!)
Iskolánknál lehetőség van Elearning elméleti oktatás igénybevételére. Ennek időtartalma és díjai:
AM kat. A kat. B kat.
180 nap/75 óra 20.000Ft 25.000 Ft 25.000 Ft
11.A gyakorlati oktatás aktuális óradíjai:
„AM” kategória saját járművel 2.750 Ft/óra céges járművel 4.750 Ft/óra
„A1” kategória saját járművel 2.750 Ft/óra céges járművel 5.000 Ft/óra
„A2” kategória saját járművel 2.750 Ft/óra céges járművel 5.750Ft/óra
„A” kategória saját járművel 2.750 Ft/óra céges járművel 5.750 Ft/óra
„B” kategória csak céges járművel történhet, melynek díja: 5.500 Ft/óra
12. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:

 

Kategória Elméleti Gyakorlati vezetés

Összesen

Járműkezelés Forgalom

AM 4.600 Ft 3.600 Ft 3.600 Ft 11.800 Ft
A1 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 20.300 Ft
A2 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 20.300 Ft
A 4.600 Ft 4.700 Ft 11.000 Ft 20.300 Ft
B 4.600 Ft 11.000 Ft 15.600 Ft

Az aktuális vizsgák díjait a vizsgaesemény időpontja előtt 14 nappal köteles a jelölt a képzőszervünk
pénztárába befizetési pénztárbizonylaton befizetni, ennek hiányában a vizsga kiíratását nem tudjuk
teljesíteni. Hódmezővásárhelyi forgalmi vizsga esetén 2020.03.01.-től 1.000 Ft/alkalom vizsgahely
használati díj fizetendő.

A tanfolyamok elméleti és gyakorlati óraszámai, tandíjai a saját, illetve céges
motorkerékpárral, a kategóriákra kötelezően előírt minimális óraszámokkal számolva.

 

 Megjegyzés:
Az „A2” valamint az „A” kategóriás képzésre jelentkezők, amennyiben a meglévő „A1” „AK” „A2”
kategóriáik elméleti és gyakorlati vizsgáit a jelentkezésük előtt 2 éven belül (A két éves időtartam a
meglévő alkategória sikeres forgalmi vizsgájától számít.) szerezték meg, akkor nem kell elméleti képzésen
részt venniük, valamint elméleti vizsgát sem tenniük!
A 2 éven túl megszerzett alkategóriák esetén a tanulók a megszerezni kívánt „A2” valamint „A”
járműkategóriák esetén elméleti vizsgát kötelesek tenni. Feltétele a 3 órás elméleti tanfolyam elvégzése,
valamint az elméleti tan és vizsgadíj befizetése.
Mindkét estben a jogosítvány hiteles fénymásolatát csatolva, a tanuló által aláírt „Jelentkezési lap”
leadásával kell autósiskolánknál jelentkezni.

Autósiskolánk az óradíj változtatás jogát fenntartja, az aktuális óradíjak a
honlapunkon és az ügyfélfogadó irodáinkban megtalálhatóak. Amennyiben a
megkezdett gyakorlati képzés időtartalma alatt következik be az óradíj vagy a
vizsgáztatással kapcsolatos összeg változása, a tanulót erről oktatója is értesíti.
Autósiskolánk honlapján, valamint hirdetéseinkben található információ a
rendszeresen induló kedvezményes tanfolyamainkról! Ezek a tanfolyamok
általában az elméleti tandíjaink jelentős mérséklését jelentik azon tanulóink
számára, akik a gyakorlati képzést iskolánkban kívánják elvégezni.

A tantermi tanfolyamaink elméleti és gyakorlati minimális óraszámai, tantárgyai
alap- és fő oktatási bontásban, a kötelező menettávolságokkal

KÉPZÉSI MUTATÓSZÁMOK
ÁKÓ – Átlagos Képzési Óraszám
Az előző negyedévben, a tanulók sikeres forgalmi vizsgáig levezetett gyakorlati órák százalékos
viszonyítása, a jogszabályban előírt kötelező minimális óraszámokhoz képest, a 14 – 40 éves
tanulókra számítva, járműkategóriánként.

VSM – Vizsga Sikerességi Mutató
Az előző negyedévben a vizsgára jelentkezett tanulók számához képest a sikeres vizsgák száma
járműkategóriánként, elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozóan.
KK – Képzési Költség
Az előző negyedévben az egyes járműkategóriák tanfolyamainak átlagos képzési költsége a
sikeres forgalmi vizsgáig, az elméleti és gyakorlati oktatás díjait, valamint esetleges kezelési
költségeket beleértve.
A számítás nem tartalmazza a vizsgadíjakat, az orvosi alkalmassági vizsgálat, az elsősegély
nyújtási vizsga és képzés díját, az estleges pályaalkalmassági vizsgálat díját, a vezetői engedély
vagy képesítés kiállításának hatósági díját!
Aktuális képzési mutatószámok: 2021./I.II negyedévi:
VSM: B kategória elmélet: I. 54,84%   II.51,92%
B kategória gyakorlat: I. 46,15% II. 50%
AM kategória elmélet 80% II.
A1;A2; A; kategória gyakorlat 45.26%
ÁKÓ: B kategória: I. 122,82% II. 140.52
AM 110,05%    B kat KK: 239.637
A1; A2; A 122,15%
KK: AM kategória saját motorral: 43500 Ft
AM kategória bérelt motorral: 65.500 Ft
A1 kategória saját motorral: 68.500 Ft
A1 kategória bérelt motorral: 106.750 Ft
A2 kategória saját motorral: 72.500 Ft
A2 kategória bérelt motorral: 119.250 Ft
A kategória saját motorral: 97.7500 Ft
A kategória bérelt motorral: 171.750 Ft
B kategória: 250.400 Ft

13. Vizsgahely címek:
Elméleti vizsga helye: Szeged, Kereskedő köz 5/A – 5/B.
Gyakorlati vizsga kiindulási helye: Szeged, Kereskedő köz 5/A – 5/B
Hódmezővásárhely, hrsz.: 13/136/45.
Csongrád, Szentháromság tér 14 (Csak „AM” kategória forgalmi)

Csongrád, belterület 2122/41 hrsz. (Csak „AM „A” Jk. vizsga)

4. Gyakorlati oktatás:
Csak sikeres elméleti vizsga után, érvényesített vezetési kartonnal kezdhető meg!
Jármű típusaink, oktatóink telefonos elérhetőségükkel:
Toyota Yaris Csenki Mihály 30/998-9415
Mercedes A osztály Rácz József 30/270-3431
Skoda Fábia Konkoly Alajos 70/947-0657
Suzuki Swift Maszlag Péter 30/370-3884
A felsorolt járműtípusokból és oktatókból kívánsága szerint választhat. A gyakorlati oktatás
megkezdésekor az oktatónak be kell mutatnia a befizetett tandíjról kiállítottszámlát. Egy gyakorlati vezetés
óra időtartama 50 perc. A képzés két fő részből áll, óraszámai az előző táblázatban.
Az első rész az alapoktatás, ez „B” járműkategória esetén minimálisan 9 óra. Ezt követi a főoktatás, amely
városi, éjszakai és országúti vezetésből áll, melynek az összesített kötelező óraszáma minimum 20 óra.
A tanuló alapoktatásnál napi 2 órát, főoktatásnál napi 4 órát is vezethet szünetek beiktatásával. A gyakorlati
vezetés indulási helyét és idejét az Ön igényeinek megfelelően, a lehetőségek figyelembevételével az
oktatójával kell egyeztetnie.

15. Hiányzás pótlása:
a, A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek
teljesítenie kell, az általa aláírt jelenléti íven, illetve vezetési kartonon, igazolhatóan. Hiányzás esetén a
mulasztást pótolni kell. Vizsgára csak ezt követően írható ki a tanuló. Az elméleti oktatásról hiányzók, a
hiányzott témakörökből, külön szervezett pótló foglalkozásokon kötelesek részt venni, vagy a következő
elméleti tanfolyam, a hiányzásuknak megfelelő témakörén kell részt venniük. Ez esetben az aktuális
jelenléti ív aláírása igazolja a pótló foglalkozás megtörténtét. A pótló foglalkozások óradíjait a tanuló a
foglalkozás előtt köteles befizetni a képzőszerv pénztárába.
b, Pótló foglalkozások óradíjai:
Elméleti oktatás 3.000. Ft./óra! A gyakorlati pótórák díja azonos a mindenkori alapórák díjaival.
b.1. Ha a tanuló vagy az oktató az oktatási óráról maximum 20 percet késik, ez esetben az óra még
megtartható. Ha a tanuló nem jelzi az oktató felé a késést, akkor teljes órát a fentiek szerint pótolni kell.
b.2. Gyakorlati oktatás esetén, amennyiben a tanuló az oktatóval előzetesen egyeztetett órán nem jelenik
meg, azt oktatójának előre nem jelezte, vagy utólag orvosi igazolással nem igazolja, az oktatója jogosult
kiállási díjat, melynek összege jelenleg 2.500 Ft a tanuló részére kiszámlázni.
16. A tandíj összege és befizetési módja: Tan- és vizsgadíjakat bevételi pénztárbizonylaton lehet befizetni.
Készpénzt tilos a tanulónak átadnia és az oktatónak elfogadnia! Szolgáltatást csak a befizetett tandíjak után
biztosítunk. Részletfizetés lehetséges, a legkisebb befizetés összege 25.000 Ft.
A tanfolyam félbeszakítása vagy áthelyezése esetén kezelési költséget számolunk fel, melynek összege
2.500 Ft. Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni a tanulmányát és kedvezményes
elméleti képzésben részesült, az igénybe vett kedvezmény mértékét köteles megtéríteni a kezelési költségen
felül.
Nem kell kezelési költséget fizetni, ha a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető
okból szünteti meg. Ha a tanuló az általa választott oktató személyében változtatást kér – kivéve, ha ezt az
oktató, vagy a képzőszerv mulasztása miatt kéri – az ebből adódó 1.000 Ft adminisztrációs költséget
köteles megfizetni.
17. Mentesség egyes tantárgyak hallgatása, és az egyes vizsgaesemények alól: a jogszabályban
meghatározott képesítések hiteles másolatának csatolásával, az eredeti dokumentum bemutatásával, írásban
kérelmezhető a. KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Csongrád – Csanád Megyei Vizsgaszervezési
és Utánképzési Főosztály-tól.
6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A- 5/B.

18. Tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló
áthelyezés követelményei:
a, Másik autósiskolához van lehetőség átjelentkezésre. A tanuló áthelyezési kérelmét írásban köteles
autósiskolánkhoz benyújtani. Kérelme alapján 3 napon belül az iskolánkban az áthelyezésig teljesített
oktatásról, a jogszabályban meghatározott „Képzési Igazolást” állítunk ki három példányban. A „Képzési
Igazolás” kettő példányát a tanulónak le kell adnia annál az autósiskolánál, ahol a megkezdett tanfolyamot
folytatni kívánja. Amennyiben a tanuló 18. éven aluli a kiállított igazolást a szülővel is alá kell íratni.
b, Annak az ügyfélnek, akinek esetleg vizsga- vagy tandíj tartozása van, úgy azt köteles kiegyenlíteni
áthelyezési kérelmének beadásának időpontjáig.
19. Oktatási helyszínek:

– Csongrád, Zsinór utca 39 – (Bejárat a Pacsirta utca felől) Elméleti oktatás
– Csongrád, Belterület 2122/41. hrsz. Gyakorlati oktatás
– Csongrád, Szentháromság tér 14
– a képzési engedélyben meghatározott helyszíneken

20. Pótórák igénylésének módja:
Az oktatók által javasolt, és velük egyeztetett számú gyakorlati pótórák díját az ügyfélfogadóban kell
befizetni, a mindenkor érvényes alapóradíjak figyelembevételével. A gyakorlati pótórák díja a mindenkori
aktuális óradíjjal egyező.
21. Engedélyező hatóságok megnevezése, címe és telefonszáma:
ITM. Információs és Technológiai Minisztérium
Felügyeleti és Módszertani Igazgatósága
1011 Budapest Fő utca 44-50.
Levelezési cím: 1440 Budapest, Pf.: 1.
Ügyfélszolgálat: Tel. +36 1 795-5766 +36 1 795-3832 +36 1 795-8455
E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu
Szakmai felügyeleti szerv:
KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztály.
Elméleti és gyakorlati vizsgáztatást végző szervezet
KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Csongrád – Csanád Megyei Vizsgaszervezési
és Utánképzési Főosztály.
6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A- 5/B
Telefon: + 36 62 681-611
E-mail. csongrad@kavk.hu

Törvényességi felügyeleti szerv:
Csongrád Megyei Bíróság Cégbírósága
Szeged, Tábor u. 4. Telefon: 62/470-177

22. A vizsgázó jogai és kötelezettségei:
Elméleti vizsga csak tanfolyam elvégzésével, mentesség esetén a ”Képzési Igazolás” bemutatásával,
tanfolyami képzés esetén pedig, az autósiskola igazolásával tehető. Az elméleti vizsga életkori feltétele: az
adott jármű kategóriára vonatkozó életkor betöltése előtt legkorábban 3 hónappal van lehetőség.
Gyakorlati vizsga: járműkezelési és forgalmi vizsga csak sikeres KRESZ vizsga, valamint a kötelezően
előírt, gyakorlati vezetési órák teljesítése után tehető, az adott jármű kategóriára vonatkozó életkor
betöltése után.
Életkori és egyéb feltételek:
Gyakorlati vizsga a választott járműkategóriára jogszabályban előírt életkor betöltése után lehetséges.-Ide
nem értve az „AM” kategóriás járműkezelői vizsgákat, melyek 14 éves életkor betöltése előtt, érvényes
KRESZ vizsga, és a jogszabályban kötelezően meghatározott, gyakorlati órák teljesítése után tehetők le.
A jelölt köteles a kiírt vizsgára a megjelölt időpontban és helyszínen, a jogszabályban meghatározott
okmányokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya vagy útlevél, meglévő jogosítvány), továbbá a vizsgára
alkalmas egészségügyi állapotban, kábítószer és alkoholmentesen megjelenni.
Az „AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriás képzés és vizsgáztatás során a jogszabályban meghatározott
ruházat, védőöltözet és bukósisak használata kötelező. Az előírt védőprotektorokat, térd-, könyökvédőket é
képzőszervünk biztosítja. A bukósisakot, és a jogszabálynak megfelelő lábbelit, és védőkesztyűt a
tanulónak kell biztosítania mind a képzéshez, mind a vizsgáztatáshoz.
Az „A” kategóriás járművezető jelöltek a gyakorlati vizsga megkezdése előtt kötelesek a jogszabályban
meghatározott „Nyilatkozatot” aláírni (18 év alatti vizsgázóesetén, előzőleg a szülővel is alá kell íratni!).
Ezek hiányában a gyakorlati vizsga nem tartható meg, a jelölt csak a vizsgadíj újbóli megfizetésével
vizsgázhat.
A vizsgáról való indokolatlan távolmaradást, utólag igazolni képzőszervünknél nem lehet, újabb vizsgát
csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után tehet a jelölt.
A jogszabály szerinti indokolt hiányzás esetén, az újbóli vizsgadíjfizetés mentességét a tanuló, a
„KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Csongrád – Csanád Megyei Vizsgaszervezési
és Utánképzési Főosztály” -tól
6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A- 5/B.
címen beadott, írásbeli kérelmében teheti meg, az elmaradt vizsgaeseménytől számított,
8 naptári napon belül, a hiányzást igazoló bizonylatok, eredeti példányának becsatolásával.
23. Külföldi állampolgárokra vonatkozó előírások:
Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi,
pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a közúti közlekedési igazgatási
feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28)
Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. Szükség esetén a vizsgához hivatalos
tolmácsot, a KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztálya – biztosít, a jelölt költségére. A tolmács igénylését a vizsgaesemény előtt 15
nappal kell kérvényezni.
Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni,
akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint a nem magyar
állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.
A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be, a polgárok
személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat – és lakcímnyilvántartás hatálya
alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az
idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

24. A vezetői engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott fontosabb előírások:
A sikeres forgalmi vizsga után, a KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Csongrád-Csanád megyei Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztálya, „Vizsgaigazolást” állít ki a tanulónak, melyet a lakcíme szerinti, területileg
illetékes okmányirodának, elektronikus úton továbbít. A vezetői engedélyt, a jelentkezési laphoz csatolt
„Nyilatkozatok a vezetői engedély automatikus hivatalbóli kiállításához” nyilatkozata alapján az illetékes
okmányiroda készíti el, és továbbítja a tulajdonosának.
A járművezetőjelölt, az orvosi alkalmasságát igazoló okmány eredeti példányának leadásával, valamint az
„IGAZOLÁS” (a közúti járművezető jelöltek, elsősegélynyújtási ismereteinek megszerzéséről)
okmányának bemutatásával, a területileg illetékes okmányirodánál veheti át a vezetői, – gépjármű-vezetői
engedélyét.
Hatályos: 2021. július 01-től.