Felvétel módja

A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA

a) A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzési szolgáltatást biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezés alkalmával ellenőrizzük, hogy a jelentkező (továbbiakban: ügyfél) megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek:
• életkor,
• egészségügyi alkalmasság,
• előírt iskolai végzettség.

b) Nyomtatványok kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési lapot adunk át. A jelentkezési lapon csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell kitölteni. Tollal, lehetőleg nyomtatott betűkkel írjon. A megfelelő helyeken viszont saját kezűleg kell aláírni.

c) Javasoljuk, hogy internet hozzáféréssel rendelkező ügyfeleink az http://ugyfelkapu.nkh.hu/jellap oldalon otthon töltsék ki jelentkezési lapjukat, majd a kinyomtatott példányt mindkét oldalon aláírva, a szükséges irataikat mellékelve, hozzák be ügyfélfogadónkba, ahol átvesszük és továbbítjuk a hatóság felé. Ezzel jelentősen lerövidül az ügyintézés. Ezt követően értesítjük Önt a további teendőiről és a tanfolyam kezdetéről.
(A jelentkezési lapokat pontosan, az igazolványokban szereplő adatok alapján kell kitölteni!)

Mellékletek:

– Orvosi alkalmasság igazolása

– 8. általános iskolai, vagy magasabb iskolai végzettséget igazoló iskolai bizonyítvány eredeti példánya.

– Meglévő vezetői engedély fénymásolata

e) Tandíjbefizetés: Készpénzzel a helyszínen, iskolánk ügyfélszolgálati irodájában
lehetséges.

f) Vizsgadíj befizetése: az alap és pótvizsgákat (forgalom) kizárólag iskolánk ügyfélszolgálati irodájában lehet befizetni.

Az esetleg sikertelen elméleti vizsga után a pótvizsga díj a helyszínen befizethető. A KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Dél-alföldi Járművezető és Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály pénztárában.
6728 Kereskedő köz 3.-5.
A pótvizsga díjának befizetése után célszerű a KAV vizsgaközpont ügyfélszolgálatánál új, Önnek megfelelő vizsgaidőpontot kérni.

 

Általános feltételek

 A TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ FELVÉTEL ÉS A VIZSGÁRA BOCSÁTÁS FELTÉTELEI KATEGÓRIÁNKÉNT

a) Életkor: Tanfolyamra csak, az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort, “AM” 14 év, “A1” 16 év, “A1 B-vel” 17 év, “A2” 18 év, “A” 24 év, “A” (1 éven belüli A1,A2-vel) 24 év, “A” (2 éven felüli A2, AK-val) 20 év és “B” 17 év, betöltötte, vagy annál legfeljebb fél évvel fiatalabb.

Elméleti vizsgára az bocsátható, aki a megszerezni kívánt kategóriára előírt életkornál legfeljebb 3 hónapnál fiatalabb.

Gyakorlati vizsgára az bocsátható, aki a választott járműkategóriára vonatkozó, jogszabályban rögzített életkort betöltötte.

b) Iskolai végzettség: a gépjárművezetői engedély megszerzéséhez igazolni kell az alapfokú iskolai végzettséget. (pl. 8 általános, 6+6 osztály, 10 osztály, 12 osztály, főiskola stb.).

c) Jogosítvány: Csökkentett óraszámú “A1” alkategóriás képzéshez érvényes “B” kategóriás vezetői engedély szükséges.

d) Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben kell (pl. külföldi állampolgár az illető, vagy 2000. január 1.- után szabálysértést követett el, ill. járművezetés eltiltás hatálya alatt áll stb.).

e) Az összes anyagot, a nyilvántartó lapot, a jelentkezési lapot, orvosi igazolást valamint az iskolai végzettség igazolását az ügyfélszolgálati irodában kell leadni. A felkellékezett jelentkezési lap adategyeztetése és átvizsgálása után, szerződéskötésre kerül sor. Szintén itt kezdeményezheti – az igazoló okirat bemutatásával – tanfolyami felmentését.

f) Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, vagy az alól felmentették, továbbá a szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit, (orvosi alkalmassági igazolás, iskolai végzettség másolata) tan- és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot ügyfélfogadó irodánkban, időben leadta, ill. ugyanitt a tan- és vizsgadíjat befizette, és sikeres házi vizsgát tett.

g) Nem magyar állampolgárnak legalább egy napos tartózkodási engedélyt kell a vizsgán bemutatnia a vizsgabiztosnak. (A vezetői engedély kiadásához már 6 hónapos tartózkodási engedély szükséges!!!)

h) Gyakorlati vizsga: Járműkezelési és forgalmi vizsgatárgyakból vizsgára csak az
bocsátható, aki az összes elméleti tárgyból sikeresen vizsgázott, és az adott tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét elvégezte. Forgalmi vizsga csak sikeres járműkezelési vizsga után tehető le.

A VIZSGAIGAZOLÁS KIADÁSÁNAK A FELTÉTELEI

A vezetői engedély kiadásának feltételéül az a vizsgázó tett eleget, aki az előírt vizsgatárgyakból megfelelt, vagy azok teljesítése alól jogszabály alapján felmentést kapott. A vizsgáztatási előírások teljesítését a vizsgabizottság a vizsgaigazolás (hatósági bizonyítvány) kiállításával igazolja.
A vizsgaigazolást a vizsgabizottság a sikeres forgalmi vizsgát követő három munkanap elteltével, a vizsgaigazolást, elektronikus úton megküldi a területileg illetékes okmányirodának. A vezetői engedélyek az okmány irodában vehetők át, az eredeti orvosi igazolás, és  az elsősegély-nyújtási ismereteinek megszerzéséről szóló igazolás bemutatásával.

ELSŐSEGÉLY

AZ ELSŐSEGÉLY-NYÚJTÁSI ISMERETEK MEGSZERZÉSÉRE VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK

a) Az alapfokú ismereteket elsajátítani tanfolyam keretében ill. tanfolyam mentesen is megengedett. Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet.
Iskolánkban rendszeresen szervezünk felkészítő tanfolyamot. Erre jelentkezni az ügyfélfogadóban lehet.
b) Nem kell vizsgázni annak az ügyfélnek, akinek már van 1984-től vezetői engedélye, vagy “M” (segédmotoros) igazolványa. Szintén mentesül az, akinek a Képzési Rendeletben megjelölt szakirányú végzettsége van.

 Alkalmasság

 Életkor: Tanolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort – „AM” 14 év, „A1” 16 év, „A1 B-vel” 17 év, “A2” 18 év, “A” 24 év, “A” (1 éven belüli A1,A2-vel) 24 év, “A” (2 éven felüli A2, AK-al) 20 év, „B” 17 év – betöltötte, vagy annál max. fél évvel fiatalabb. Meglévő “B” kategóriás jogosítvánnyal csökkentett képzési ideje “A1”-es tanfolyamra lehet jelentkezni. Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki az előírt életkornál max. 3 hónappal fiatalabb. Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható, aki az előírt életkort betöltötte.

„AM” kategória esetében járműkezelési vizsga, érvényes KRESZ vizsga után már a 14 éves életkor betöltése előtt is letehető. Az “AM” kategória 16. életév betöltéséig csak belföldön történő járművezetésre jogosít.

Rendőrségi záradék: csak speciális esetben (pl.: külföldi állampolgár, a korábbi 2000. év utáni közlekedéssel kapcsolatos szabálysértés esetén szükséges.)

 

Az összes anyagot (jelentkezési lap, orvosi alkalmassági, bizonyítvány) az első elméleti órán le kell adni. A jelentkezési lap adategyeztetése és átvizsgálása után szerződéskötésre kerül sor.

Elméleti vizsga: elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, továbbá a szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit valamint a tan- és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot időben leadta. Az estleges hiányzásait pótló foglalkozásokon részt vett.

Gyakorlati vizsga: Járműkezelési és forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett és a tanfolyam kötelezően előírt gyakorlati részét elvégezte. Életkori feltétele: a járműkategóriához szükséges életkor betöltése, kivéve “AM” kategória, ahol Jk vizsgát tehet sikeres kresz vizsga után, a 14. életév betöltése előtt.

Egészségügyi feltételek

Egészségügyi alkalmasság: Az AM kategória kivételével alkalmassági vizsgálatot kell végeztetni a háziorvossal/üzemorvossal, melyen 1. csoportú alkalmasságot kell elérni. Az orvosi alkalmassági igazoláson, a megszerezni kívánt járműkategória jelölését, valamint a már meglévő vezetői engedély számát fel kell tüntetni!

AZ ELŐÍRT EGÉSZSÉGI ÉS PÁV ALKALMASSÁGI VIZSGÁLATOK KATEGÓRIÁNKÉNT

a) Egészségi alkalmasság: Jelentkező – az “AM” segédmotoros kerékpár kategória kivételével-köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére az első fokon jogosult orvosnál (háziorvos, üzemorvos, üzem-egészségügyi szakrendelés) megjelenni, magát a szükséges 1. csoportú a, választott járműkategóriának megfelelő, előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatnak alávetni. Az orvosnál az esetleges előző vezetői engedélyét be kell mutatni, annak számát az alkalmassági igazolványon fel kell tüntetni. Az igazolást a jelentkezési laphoz csatolni kell!

b) Pályaalkalmasság: Iskolánk által szervezett tanfolyamokra ill. a vizsgák letételéhez általában nem szükséges a pályaalkalmassági vizsgálat. Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték.

       Megszakítás

 A tanfolyam megszakítása, tanuló áthelyezése:

a, Másik autósiskolához van lehetőség átjelentkezésre. A tanuló az áthelyezési kérelmét írásban köteles képzőszervünkhöz benyújtani. Kérelme alapján 3 napon belül az iskolánkban az áthelyezésig teljesített oktatásról, a jogszabályban meghatározott “Képzési igazolást” állítunk ki három példányban. A tanulónak a “Képzési igazolás” kettő példányát le kell adnia annál az autósiskolánál, ahol a megkezdett tanfolyamot folytatni kívánja.
A tanfolyam tanuló részéről történő félbeszakítása esetén kezelési költséget vonunk le, az igénybe vett kedvezményt a képző szervnek meg kell fizetni. Nem kell kezelési költséget fizetnie, ha a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okból szünteti meg.
b, Annak az ügyfélnek, akinek esetleg tan- vagy vizsgadíj tartozása van, úgy               azt   köteles kiegyenlíteni áthelyezési kérelmének beadásáig.