Tantárgyak

 Tanfolyamok tantárgyai, kötelező minimális óraszámok, az elméleti tanórák időtartama:

„AM” elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
Közlekedési ismeretek: 20 óra
Járművezetés elmélete: 6 óra

Szerkezet és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Vezetési gyakorlat: 11 óra

„A1”, “A2” és “A” kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
Közlekedési ismeretek: 16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 6 óra
Járművezetés elmélete: 6 óra
Vezetési gyakorlat: „A1” 17 óra
Vezetési gyakorlat: „A2” 17 óra
Vezetési gyakorlat: „A” 27 óra

“A2” meglévő A1-gyel 2 éven belül, “A” meglévő A2-vel 2 éven belül kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:

Elméleti oktatás nincs.

Vezetési gyakorlat: 13 óra

“A2” meglévő A1-gyel 2 éven felül, “A” meglévő A2, Ak-val 2 éven felül:

Közlekedési ismeretek: 1 óra

Járművezetés elmélete: 1 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra

Vezetési gyakorlat: 9 óra

“A” meglévő A1-gyel 2 éven belül kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:

Elméleti oktatás nincs.

Vezetési gyakorlat: 17 óra

“A” meglévő “A1”-gyel 2 éven felül:

Közlekedési ismeretek: 1 óra

Járművezetés elmélete: 1 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra

Vezetési gyakorlat: 11 óra

“A1”-es alkategória meglévő “B” jogosítvánnyal:

Közlekedési ismeretek: 1 óra

Járművezetés elmélete: 1 óra

Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 1 óra

Vezetési gyakorlat: 3 óra

„B” kategória elméleti tantárgyak és kötelező óraszámok:
Közlekedési ismeretek: 16 óra
Szerkezeti és üzemeltetési ismeretek: 4 óra
Járművezetés elmélete: 8 óra
Gépkocsivezetés gyakorlata: 30 óra

A vezetési gyakorlat óraszáma 1 óra vizsgaórát tartalmaz

 

Általanos információk

Az elméleti óra 45 perc foglalkozásból, és 10 perc szünetből, a gyakorlati óra 50 perc foglalkozásból és 10 perc szünetből áll.

Hiányzás pótlása:
a, A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell. A foglalkozáson való jelenlétet aláírással kell igazolni. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell. Vizsgára csak ezt követően írható ki a tanuló.
b, Pótló foglalkozások óradíjai: Az elméleti oktatás pótóra díja 1000Ft/óra gyakorlati órák díja azonos a mindenkori alapórák díjaival.
c, Ha a tanuló vagy az oktató max. 20 percet késik, ez esetben az óra még megtartható. Ha a tanuló nem jelzi az oktató felé a késést, akkor teljes óradíj számítható fel.

d, 

Amennyiben a tanuló az előzőleg egyeztetett gyakorlati oktatási foglalkozáson nem jelenik meg, nem jelzi előre az oktatójának, a távolmaradását, azt utólag megfelelő orvosi igazolással nem igazolja az oktató jogosult a tanuló               elmaradt   óradíj megfizetését a tanulótól követelni.

A VIZSGÁRÓL általában

VIZSGAHELY CÍMEK:

Elméleti vizsga helye:
Szeged, Kereskedő köz 3-5. (Földszinti terem)

Járműkezelési vizsga:
Csongrád, Belterület 2122/41 Hrsz.

Gyakorlati vizsga kiindulási helye:
Szeged, Kereskedő köz 3-5.
Hódmezővásárhely, hrsz.: 13/136/45.
Csongrád, Szentháromság tér 14. – parkoló (Csak „AM” kategóriás forgalmi vizsga)

A kiírt vizsgán a tanuló köteles megjelenni. A vizsga kezdetén a vizsgához szükséges okmányokat a vizsgabiztosnak be kell mutatni ellenőrzésre.
– személyi igazolvány
– lakcím kártya
– az előzőleg megszerzett vezetői engedély
– a jármű okmányai (Ha saját motorkerékpáron, vagy mopeden vizsgázik, ebben az esetben a kategória alkalmasságára vonatkozó iskolavezetői igazolás szükséges, melyet az iskolánkba behozott érvényes forgalmi engedély fénymásolatával állítunk ki!)
A szükséges okmányok hiányában a vizsgabiztos nem vizsgáztatja le a jelöltet, újabb vizsga csak az újbóli vizsgadíj befizetése után tehető.
A tervezett vizsgából a tanulót a saját kérelmére, a vizsga időpontja előtt 5 nappal van módunkban kivenni.
Vizsgáról való távolmaradás esetén, újabb vizsga csak az elmulasztott vizsgadíj ismételt befizetésével történhet.
Betegség esetén: A jogszabály szerinti indokolt hiányzás esetén, az újbóli vizsgadíjfizetés mentességét a tanuló, a KAV Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Dél-alföldi Járművezető és Vizsgáztatási és Utánképzési Főosztály pénztárában.
6728 Kereskedő köz 3.-5
beadott, írásbeli kérelemben kérvényezheti, az akadályoztatás megszünte után 8 napon belül, a szükséges bizonylatok eredeti példányának a becsatolásával.