Felvétel módja

A TANFOLYAMRA VALÓ FELVÉTEL MÓDJA

a, A 24/2005. (IV.21.) GKM rendelet szerint a járművezetőket tanfolyamon kell képezni. Valamennyi tanfolyamunk esetében teljes képzést biztosítunk, mely elméleti és gyakorlati részből áll. A jelentkezéskor ellenőrizzük, hogy a jelentkező megfelel-e a rendeletben foglalt feltételeknek:

            – életkor,

            – egészségügyi alkalmasság, (Gépjárművezető I. csoportú EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁG.)

            – előírt iskolai végzettség, (gépjárművezetői tanfolyamhoz legalább alapfokú iskolai végzettség).

b, Nyomtatványok kitöltése: Ügyfélszolgálati irodánkban az adott kategóriára jelentkezési lapot adunk át. A jelentkezési lapon csak a vastagon keretezett részeket és a nyilatkozatot kell kitölteni. Tollal, lehetőleg nyomtatott betűkkel írjon. A megfelelő helyeken saját kezűleg kell aláírni.

c, Tan- és vizsgadíjak befizetése: Az aktuális, tandíj és a vizsgadíj, befizetése az ügyfélszolgálati irodánkban, személyesen vagy banki átutalással teljesíthető.
 d, Vizsgadíj befizetése: elméleti pótvizsga esetén, vizsga kiíratásával, személyesen megtehető a
KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztály. pénztárába.

6728 Szeged, Kereskedő köz 5/A.- 5/B.  

  1. Előírt alkalmassági vizsgálatok:

a, Egészségügyi alkalmasság: Az „AM” kategória kivételével alkalmassági vizsgálatot kell végeztetni a háziorvossal/üzemorvossal, melyen 1. csoportú EGÉSZSÉGI ALKALMASSÁGOT kell elérni.

b, Pályaalkalmasság: Előzetes pályaalkalmassági vizsgálat csak akkor szükséges, ha azt az orvosi vizsgálat során vagy egyébként azt elrendelték.

 Tanfolyamra történő felvétel:

a, Életkor: Tanfolyamra csak az vehető fel, aki a külön jogszabályban meghatározott életkort – „AM” 14 év, „A1” 16 év, „A1 B-vel” 17 év, „A2” 18 év, „A” 24 év, „A” (1éven belüli A1, AK, A2-vel) 24 év, „A”(2 éven felüli A2; AK-al) 20 év, „B” 17 év – betöltötte, vagy annál maximum fél évvel fiatalabb. Forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az előírt életkort betöltötte. A 16 év alatti korban megszerzett „AM” kategóriás jogosítvány, a 16. éves életkor betöltéséig csak Magyarországon jogosít, kizárólag kétkerekű, segédmotoros kerékpár vezetésére.

b, Rendőrségi záradék: Csak speciális esetekben szükséges ( pl.: külföldi állampolgár, korábbi szabálysértés).

c, Az összes anyagot: a jelentkezési lapot, az orvosi alkalmasságit, a meglévő jogosítvány fénymásolatát legkésőbb az első elméleti órán le kell adni. A jelentkezési lap adategyeztetése és átvizsgálása után szerződéskötésre kerül sor.

d, Elméleti vizsga: Elméleti vizsgára csak az bocsátható, aki a tanfolyam elméleti részét igazoltan elvégezte, az esetleges hiányzásait pótolta, továbbá a szabályosan kitöltött jelentkezési lapot és mellékleteit, valamint a tan- és vizsgadíj befizetését igazoló bizonylatot időben leadta. A tanuló az elméleti tanfolyam, első foglalkozás időpontjától számítva, legkésőbb 9 hónap elteltével meg kell, hogy kezdje első elméleti vizsgáját. Amennyiben az első elméleti foglalkozást követő 12 hónapon belül nem tesz eredményes elméleti vizsgát a megkezdett tanfolyam számára nem folytatható. Új tanfolyamra kell beiratkoznia. A sikeres elméleti vizsgától számítva, pedig kettő év áll rendelkezésre a sikeres forgalmi vizsga letételéhez.

e, Gyakorlati vizsga: Járművezetői és forgalmi vizsgára csak az bocsátható, aki az elméleti tárgyakból sikeres vizsgát tett és a tanfolyamon kötelezően előírt gyakorlati óraszámot elvégezte, a járműkategóriára előírt távolságot levezette, a választott járműkategóriára vonatkozó, jogszabályban rögzített életkort betöltötte.

A gyakorlati vizsgára kiírás feltétele, a levezetett oktatási kötelező és pótórák díjainak, valamint a megtörtént forgalmi vizsgák díjainak hiánytalan, igazolható befizetése megtörténjen az autósiskola pénztárába. Forgalmi pótvizsgára a tanuló csak a vizsgadíjának előzetes befizetése után írható ki.

 A vizsgaigazolás kiadásának feltételei:

Amennyiben a hallgató, a járműkategóriára előírt valamennyi vizsgatárgyból megfelelt, az előírt iskolai végzettségét tanúsító okmányt bemutatta. A vizsga követelmények teljesítését a KAV Dél-alföldi Régió Csongrád Megyei vizsgaközpontja, a vizsgaigazolás elektronikus úton történő kiállításával igazolja, melyet az illetékesokmányirodának megküld. Ezt követően a sikeres vizsgát tett tanulók vezetői engedélyeiket személyesen a területileg illetékes okmányirodákban válthatják ki, az érvényes, eredeti orvosi alkalmassági igazolás, valamint az elsősegélyvizsga igazolás, bemutatásával.

9.3. Az elsősegély-nyújtási ismeretek megszerzésére, igazolására vonatkozó rendelkezések:

a, Az alapfokú ismereteket tanfolyam keretében, vagy tanfolyam mentesen is el lehet sajátítani.
Vizsgázni kizárólag a Magyar Vöröskeresztnél lehet.

b, Ha a jelentkező tanuló, a jogszabályban rögzített mentességet biztosító, szakirányú iskolai végzettséggel rendelkezik, akkor az oklevél és a leckekönyv hiteles másolatát a Magyar Vöröskeresztnél kell bemutatni, ahol a szükséges igazoló okiratot kiállítják.

Call Now ButtonKattints ide a híváshoz