Tantárgyak

Tanfolyamok tantárgyai, óraszámai, és tandíjai:

A következő táblázat, az autósiskolánknál alkalmazott elméleti óraszámokat, azok tandíjait tartalmazza. Az elméleti órák időtartalma 45 perc. Az elméleti órák 2×2 órás időtartamban tarthatók.

A táblázatban feltüntetett gyakorlati óraszámok, a vizsga előtti kötelező minimális vezetési órák száma.

A gyakorlati órák időtartama 50 perc, mely a jogszabályi feltételek szerint összevonható. A táblázatban feltüntetett gyakorlati órákra fizetendő tandíj tartalmazza a kötelezően minimálisan előírt vezetési órák díját, és + az 1 forgalmi vizsgaóra díját. (Ez a forgalmi vizsga során történő járműhasználatának a díja!)

 

Iskolánknál lehetőség van E-learning elméleti oktatás igénybevételére. Ennek tandíja.

                                                  AM kat.                      A kat.                          B kat.

180 nap/75 óra               22.500.Ft                     30.000. Ft                    30.000 Ft

Külföldi állampolgárokra vonatkozó előírások:

Járművezetésre jogosító okmányt az kaphat, aki a külön jogszabályban meghatározott egészségi, pályaalkalmassági, képzési és vizsgáztatási előírásoknak, továbbá a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011.(XII.28) Kormányrendeletben meghatározott feltételeknek megfelel. Szükség esetén a vizsgához hivatalos tolmácsot, a KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztálya biztosít, a jelölt költségére. A tolmács igénylését a vizsgaesemény előtt 15 nappal kell kérvényezni.

Vezetői engedélyt az előírt feltételek teljesülése mellett is csak olyan kérelmezőnek lehet kiadni, akinek a szokásos tartózkodási helye Magyarország területén van, valamint nem magyar állampolgár esetén az engedély kiadását megelőző hat hónapban Magyarországon tartózkodott.

A magyarországi tartózkodást igazoló adatokat a közlekedési igazgatási hatóság szerzi be, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából. A személyi adat – és lakcímnyilvántartás hatálya alá nem tartozó harmadik országbeli állampolgár esetében az ügyfélnek kell bemutatnia az idegenrendészeti hatóság által kiállított tartózkodási jogot igazoló okmányt.

 

Tanfolyamra való felvételének feltétele:

A jelölt, igazolja a fentiekben meghatározott gépjárművezetői I: csoportú alkalmasságát, mutassa be okmányait, az előírt alapfokú iskolai végzettség meglétéről, mely gépjárművezetői tanfolyam esetén legalább 8 osztályos általános iskolai végzettség.

Külföldi tanuló esetén, a magyar 8 osztályos általános iskolai végzettségnek megfelelő

. alapfokú iskolai végzettséget tanúsító bizonyítvány, illetve az iskolai anyakönyv és annak hiteles fordításának megléte.

 

 

Életkori és egyéb feltételek:

Gyakorlati vizsga a választott járműkategóriára jogszabályban előírt életkor betöltése után lehetséges.-Ide nem értve az „AM” kategóriás járműkezelői vizsgákat, melyek 14 éves életkor betöltése előtt, érvényes KRESZ vizsga, és a jogszabályban kötelezően meghatározott, gyakorlati órák teljesítése után tehetők le.

A jelölt köteles a kiírt vizsgára a megjelölt időpontban és helyszínen, a jogszabályban meghatározott okmányokkal (személyi igazolvány, lakcímkártya vagy útlevél, meglévő jogosítvány), továbbá a vizsgára alkalmas egészségügyi állapotban, kábítószer és alkoholmentesen megjelenni.

Az „AM”, „A1”, „A2” és „A” kategóriás képzés és vizsgáztatás során a jogszabályban meghatározott ruházat, védőöltözet és bukósisak használata kötelező. Az előírt védőprotektorokat, térd-, könyökvédőket és védőkesztyűt képzőszervünk biztosítja. A bukósisakot, és a jogszabálynak megfelelő lábbelit, a tanulónak kell biztosítania mind a képzéshez, mind a vizsgáztatáshoz.

Az „A” kategóriás járművezető jelöltek a gyakorlati vizsga megkezdése előtt kötelesek a jogszabályban meghatározott „Nyilatkozatot” aláírni (18 év alatti vizsgázóesetén, előzőleg a szülővel is alá kell íratni!). Ezek hiányában a gyakorlati vizsga nem tartható meg, a jelölt csak a vizsgadíj újbóli megfizetésével vizsgázhat.

A vizsgáról való indokolatlan távolmaradást, utólag igazolni képzőszervünknél nem lehet, újabb vizsgát csak a vizsgadíj újbóli megfizetése után tehet a jelölt.

A jogszabály szerinti indokolt hiányzás esetén, az újbóli vizsgadíjfizetés mentességét a tanuló,
a KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztályhoz beadott, írásbeli kérelmében teheti, az elmaradt vizsgaeseménytől számított
 8 naptári napon belül, a szükséges bizonylatok eredeti példányának becsatolásával.

A vezetői engedély vagy a szakképesítés kiadásával kapcsolatos, jogszabályban meghatározott fontosabb előírások:

A sikeres forgalmi vizsga után, a KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
Utánképzési Főosztálya „Vizsgaigazolást” állít ki a tanulónak, melyet a lakcíme szerinti, területileg illetékes okmányirodának, elektronikus úton továbbít.
 A járművezetőjelölt, az orvosi alkalmasságát igazoló okmány eredeti példányának leadásával, valamint az „IGAZOLÁS (a közúti járművezető jelöltek, elsősegélynyújtási ismereteinek megszerzéséről) okmányának bemutatásával, a területileg illetékes okmányirodánál veheti át a vezetői, – gépjármű-vezetői engedélyét.

Call Now ButtonKattints ide a híváshoz