99   Tanfolyamok tantárgyai, óraszámai, és tandíjai:

 

A következő táblázat, az autósiskolánknál alkalmazott elméleti óraszámokat, azok tandíjait tartalmazza. Az elméleti órák időtartalma 45 perc. Az elméleti órák 2×2 órás időtartamban tarthatók.

 

A táblázatban feltüntetett gyakorlati óraszámok, a vizsga előtti kötelező minimális vezetési órák száma.

 

A gyakorlati órák időtartama 50 perc, mely a jogszabályi feltételek szerint összevonható. A táblázatban feltüntetett gyakorlati órákra fizetendő tandíj tartalmazza a kötelezően minimálisan előírt vezetési órák díját, és + az 1 forgalmi vizsgaóra díját. (Ez a forgalmi vizsga során történő járműhasználatának a díja!)

 

Iskolánknál lehetőség van E-learning elméleti oktatás igénybevételére. Ennek tandíja.

Időtartama/ óraszáma „AM” kategória „A” kategória „B” kategória
180. nap/75. óra 25.000 Ft 32.000 Ft 32.000 Ft

 Szükség estén 10 pótóra:       – egységesen-  4.500 Ft

 

11.A gyakorlati oktatás aktuális óradíjai 2022.08.01.-től:

„AM” kategória            saját járművel 6.000. Ft/óra      céges járművel 7.000. Ft/óra

„A1” kategória              saját járművel 7.000. Ft/óra      céges járművel 8.000. Ft/óra

„A2” kategória              saját járművel 8.000. Ft/óra      céges járművel 9.000. Ft/óra

„A”   kategória              saját járművel 8.000. Ft/óra      céges járművel 9.000. Ft/óra

„B”   kategória oktatása csak céges járművel történhet, melynek díja:        9.000 Ft/óra

Az aktuális vizsgák díjait a vizsgaesemény időpontja előtt 14 nappal köteles a jelölt, képzőszervünk pénztárába
befizetési pénztárbizonylaton befizetni, ennek hiányában a vizsga kiíratását nem tudjuk teljesíteni.
Hódmezővásárhelyi forgalmi vizsga esetén 2022.09.01.-től 2.500 Ft/alkalom vizsgahely használati díj fizetendő/

 

 1. Vizsgadíjak és azok megfizetésének módja:2024.02.03-tól
Kategória Elméleti Gyakorlati vezetés Összesen
Járműkezelés Forgalom
AM 10.500 Ft 7.200 Ft 7.200 Ft 24.900 Ft
A1 10.500 Ft 9.000 Ft 24.000 Ft 43.500 Ft
A2 10.500 Ft 9.000 Ft 24.000 Ft 43.500 Ft
A 10.500 Ft 9.000 Ft 24.000 Ft 43.500 Ft
B 4.600 Ft   XXX                                                           11.000 Ft 15.600 Ft

 

 

 A tanfolyamok elméleti és gyakorlati óraszámai, tandíjai a saját, illetve céges motorkerékpárral, a kategóriákra kötelezően előírt minimális óraszámokkal számolva.

 

Az aktuális vizsgák díjait a vizsgaesemény időpontja előtt 14 nappal köteles a jelölt a képzőszervünk pénztárába befizetési pénztárbizonylaton befizetni, ennek hiányában a vizsga kiíratását nem tudjuk teljesíteni. Hódmezővásárhelyi forgalmi vizsga esetén 2022.09.01.-től 2.500 Ft/alkalom vizsgahely használati díj fizetendő

Megjegyzés:

Az „A2” valamint az „A” kategóriás képzésre jelentkezők, amennyiben a meglévő „A1” „AK” „A2” kategóriáik elméleti és gyakorlati vizsgáit a jelentkezésük előtt 2 éven belül (A két éves időtartam, a jogosítvány első kiállításától számítva.) szerezték meg, akkor nem kell elméleti képzésen részt venniük, valamint elméleti vizsgát sem tenniük!

Megjegyzés:

Az „A2” valamint az „A” kategóriás képzésre jelentkezők, amennyiben a meglévő „A1” „AK” „A2” kategóriáik elméleti és gyakorlati vizsgáit a jelentkezésük előtt 2 éven belül (A két éves időtartam a meglévő alkategória sikeres forgalmi vizsgájától számít.) szerezték meg, akkor nem kell elméleti képzésen részt venniük, valamint elméleti vizsgát sem tenniük!

A 2 éven túl megszerzett alkategóriák esetén a tanulók a megszerezni kívánt „A2” valamint „A” járműkategóriák esetén elméleti vizsgát kötelesek tenni. Feltétele a 3 órás elméleti tanfolyam elvégzése, valamint az elméleti vizsgadíj befizetése.

Mindkét estben a jogosítvány hiteles fénymásolatát csatolva, a tanuló által aláírt „Jelentkezési lap” leadásával kell autósiskolánknál jelentkezni.

Autósiskolánk az óradíj változtatás jogát fenntartja, az aktuális óradíjak a honlapunkon és az ügyfélfogadó irodáinkban megtalálhatóak. Amennyiben a megkezdett gyakorlati képzés időtartalma alatt következik be az óradíj vagy a vizsgáztatással kapcsolatos összeg változása, a tanulót erről oktatója is értesíti. Autósiskolánk honlapján, valamint hirdetéseinkben található információ a rendszeresen induló kedvezményes tanfolyamainkról! Ezek a tanfolyamok általában az elméleti tandíjaink jelentős mérséklését jelentik azon tanulóink számára, akik a gyakorlati képzést iskolánkban végzik.

A tanfolyamok elméleti és gyakorlati minimális óraszámai, tantárgyai alap- és fő oktatási bontásban, a kötelező menettávolságokkal

 

 

ÁKÓ – Átlagos Képzési Óraszám

Az előző negyedében, a tanulók sikeres forgalmi vizsgáig levezetett gyakorlati órák százalékos viszonyítása, a jogszabályban előírt kötelező minimális óraszámokhoz képest, a 14 – 40 éves tanulókra számítva, járműkategóriánként.

VSM – Vizsga Sikerességi Mutató

Az előző negyedévben a vizsgára jelentkezett tanulók számához képest a sikeres vizsgák száma járműkategóriánként, elméleti és gyakorlati képzésre vonatkozóan.

KK – Átlagos Képzési Költség

Az előző negyedévben az egyes járműkategóriák tanfolyamainak átlagos képzési költsége a sikeres forgalmi vizsgáig, az elméleti és gyakorlati oktatás díjait, valamint esetleges kezelési költségeket beleértve.

A számítás nem tartalmazza a vizsgadíjakat, az orvosi alkalmassági vizsgálat, az elsősegély nyújtási vizsga és képzés díját, az estleges pályaalkalmassági vizsgálat díját, a vezetői engedély vagy képesítés kiállításának hatósági díját!

 

 

 1. Vizsgahely címek:

Elméleti vizsga helye:                          Szeged, Kereskedő köz 5/B.

Gyakorlati vizsga kiindulási helye:       Szeged, Kereskedő köz 5/B.

Hódmezővásárhely, hrsz.: 13/136/45.

Csongrád, Szentháromság tér 14 (Csak „AM” kategória forgalmi)

Csongrád, belterület 2122/41 hrsz. (Csak  „AMà „A”  Jk. vizsga)

 1. Gyakorlati oktatás:

 

Csak sikeres elméleti vizsga után, érvényesített vezetési kartonnal kezdhető meg.

 

Jármű típusaink, oktatóink telefonos elérhetőségükkel:

Toyota Yaris                          Csenki Mihály            30/998-9415

Mercedes A osztály               Rácz József                30/270-3431

Skoda Fábia                           Konkoly Alajos            70/947-0657

Skoda Fábia                           Maszlag Péter             30/370-3884

Skoda Fábia                           Szabó József               30/359-0990

„AM→A” kategória              Sipos Tamás               20/367-7244

A felsorolt járműtípusokból és oktatókból kívánsága szerint választhat. A gyakorlati oktatás megkezdésekor az oktatónak be kell mutatnia a befizetett tandíjról kiállított pénztárbizonylatot. Egy gyakorlati vezetés időtartama 50 perc. A képzés két fő részből áll, óraszámai az előző táblázatban.

 

Az első rész az alapoktatás, ez „B” járműkategória esetén minimálisan 9 óra. Ezt követi a főoktatás, amely városi, éjszakai és országúti vezetésből áll, melynek az összesített kötelező óraszáma minimum 20 óra.

 

A tanuló alapoktatásnál napi 2 órát, főoktatásnál napi 4 órát is vezethet, 2 vezetett óra után, 1 óra szünet beiktatásával. A gyakorlati vezetés indulási helyét és idejét az Ön igényeinek megfelelően, a lehetőségek figyelembevételével az oktatójával kell egyeztetnie.

 1. Hiányzás pótlása:

a, A kötelezően előírt minimális óraszámokat az elméleti és gyakorlati foglalkozásokon mindenkinek teljesítenie kell, az általa aláírt jelenléti íven igazolhatóan. Hiányzás esetén a mulasztást pótolni kell. Vizsgára csak ezt követően írható ki a tanuló. Az elméleti oktatásról hiányzók, a hiányzott témakörökből, külön szervezett pótló foglalkozásokon kötelesek részt venni, vagy a következő elméleti tanfolyam, a hiányzásuknak megfelelő témakörén kell részt venniük. Ez esetben az aktuális jelenléti ív aláírása igazolja a pótló foglalkozás megtörténtét. A pótló foglalkozások óradíjait a tanuló a foglalkozás előtt köteles befizetni a képzőszerv pénztárába.

b, Pótló foglalkozások óradíjai:

 

Elméleti oktatás 2.500. Ft./óra! A gyakorlati pótórák díja azonos a mindenkori alapórák díjaival.

 

b.1. Ha a tanuló vagy az oktató az oktatási óráról maximum 20 percet késik, ez esetben az óra még megtartható. Ha a tanuló nem jelzi az oktató felé a késést, akkor teljes órát a fentiek szerint pótolni kell.

 

b.2. Gyakorlati oktatás esetén, amennyiben a tanuló az oktatóval előzetesen egyeztetett órán nem jelenik meg, azt oktatójának előre nem jelezte, vagy utólag orvosi igazolással nem igazolja, az oktatója jogosult kiállási díjat, melynek összege a hiányzás időpontjában érvényes óradíj 50%.-a.

 

 

 

 1. A tandíj összege és befizetési módja: Tan- és vizsgadíjakat bevételi pénztárbizonylaton lehet befizetni. Készpénzt tilos a tanulónak átadnia és az oktatónak elfogadnia! Szolgáltatást csak a befizetett tandíjak után biztosítunk. Részletfizetés lehetséges, a legkisebb befizetés összege 20.000 Ft.

 

A tanfolyam félbeszakítása vagy áthelyezése esetén kezelési költséget vonunk le, melynek összege 2.500 Ft. Amennyiben a tanuló másik képzőszervnél kívánja folytatni a tanulmányát és kedvezményes elméleti képzésben részesült, az igénybe vett kedvezmény mértékét köteles megtéríteni a kezelési költségen felül.

 

Nem kell kezelési költséget fizetni, ha a képzést az oktató vagy a képzőszerv hibájára visszavezethető okból szünteti meg. Ha a tanuló az általa választott oktató személyében változtatást kér – kivéve, ha ezt az oktató, vagy a képzőszerv mulasztása miatt kéri – az ebből adódó 1.000 Ft adminisztrációs költséget köteles megfizetni.

 

 

 

Mentesség egyes tantárgyak hallgatása, és az egyes vizsgaesemények alól: a jogszabályban meghatározott képesítések hiteles másolatának csatolásával, az eredeti dokumentum bemutatásával, írásban kérelmezhető a

KAV. Közlekedési Alkalmassági Vizsgaközpont

 1. Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
  Dél-alföldi Járművezető Vizsgáztatási és
  Utánképzési Főosztály-tól.

 1. Tanuló áthelyezése és a teljesített oktatásról szóló igazolás kiadásának módja, a tanuló áthelyezés követelményei:

a, Másik autósiskolához van lehetőség átjelentkezésre. A tanuló áthelyezési kérelmét írásban köteles autósiskolánkhoz benyújtani. Kérelme alapján 3 napon belül az iskolánkban az áthelyezésig teljesített oktatásról, a jogszabályban meghatározott „Képzési Igazolást” állítunk ki három példányban. A „Képzési Igazolás” kettő példányát a tanulónak le kell adnia annál az autósiskolánál, ahol a megkezdett tanfolyamot folytatni kívánja. Amennyiben a tanuló 18. éven aluli a kiállított igazolást a szülővel is alá kell íratni.

b, Annak az ügyfélnek, akinek esetleg vizsga- vagy tandíj tartozása van, úgy azt köteles kiegyenlíteni áthelyezési kérelmének beadásának időpontjáig.

 

 1. Oktatási helyszínek:

– Csongrád, Zsinór utca 39 – Bejárat a Pacsirta utca felől           Elméleti oktatás tanterme.

– Csongrád, Belterület 2122/41. hrsz.                                        Gyakorlati oktatás

– Csongrád, Szentháromság tér 14

– a képzési engedélyben meghatározott helyszíneken

 1. Pótórák igénylésének módja:

 

Az oktatók által javasolt, és velük egyeztetett számú pótórák díját az ügyfélfogadóban kell befizetni, a mindenkor érvényes alapóradíjak figyelembevételével. A pótórák díja a mindenkori aktuális óradíjjal egyező.

Call Now ButtonKattints ide a híváshoz